با فلسفه تا تربیت

جمعی از دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

با فلسفه تا تربیت

جمعی از دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

با فلسفه تا تربیت

«با دانشجو فراتر از درس کار کنید. با او ارتباط برقرار کنید؛ او را وادار به کار کنید و زمینه‌های تحقیقی را با او در میان بگذارید. مذاکره علمی بین استاد و دانشجو مطلب بسیار مهمّی است.» مقام معظم رهبری۱۳۸۱/۰۸/۲۲


قراری است بین اساتید و دانشجویان.
اینجا،محلی برای تفکر،تحقیق وتبادل نظرآزاد.
از ابتدای فلسفه تا اوج تربیت.
قرار ما اینجاست...

آخرین نظرات
  • ۳۰ آبان ۹۶، ۰۸:۰۴ - پوریا قلعه
    ممنون

برنامه جلسات گروه

شنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۵۵ ق.ظ

با سلام

جلسه این هفته گروه روز سه شنبه 1395/09/02، ساعت 8 تا 10 در گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

این جلسه در دو بخش خواهد بود: 1- مبحث دیالکتیک در اندیشه های فلسفی. 2- ارائه بحث روش تحقیق(روش شناسی تربیت اسلامی).

برای مطالعه منابع مرتبط میتوانید از منابع جلسه قبل، همچنین فایلها و لیست منبع شناسی ادامه همین مطلب استفاده کنید.

منتظر حضور عالمانه شما هستیم


دریافت فایل کتاب(دیالکتیک-پل فولکیه)

دریافت فایل کتاب(هگل جوان در تکاپوی دیالکتیک نظری)

دریافت فایل مقاله(روششناسی دانش تربیت اسلامی)

منبع شناسی دیالکتیک

1-جدل(افلاطون)
2-دیالکتیک(پل فولکیه)
3-دیالکتیک و روش شناسی(فیلیپ بوسرمن)
4-فلسفه اسلامی و اصول دیالکتیک(جعفر سبحانی)
5-فلسفه: مقدمات، شناخت، دیالکتیک و ادراکات حقیقی و اعتباری(محمدعلی گرامی)
6-دیالکتیک(موسسه در راه حق و اصول دین)
7-دیالکتیک توحیدی(علی شریعتی)
8-هگل جوان، پژوهشی در رابطه دیالکتیک و اقتصاد(گئورگ لوکاچ)
9-دیالکتیک طبیعت(ف. انگلس)
10-هگل جوان در تکاپوی کشف دیالکتیک نظری(میلان زنوی)
11-دیالکتیک هگلی و عرفان نظری(نورالدین پزشکی)
12-مفهوم دیالکتیک از نظر لوکاچ(ایستوان مزاروش)
13-خاستگاه شناخت از دیدگاه دیالکتیک(انوشیروان رستم پور)
14-منطق صوری و منطق دیالکتیک(ترجمه و اقتباس م سهراب)
15-دیالکتیک هگل ( پنج جستار هرمنوتیکی)"هانس گئورک گادامر"
16-دیالکتیک نقد(مسعود فراستی)
17-دیالکتیک فلسفه هگل و درام برشت(صمد رستمی)
18-دیالکتیک هگل : مقاله هایی از مجموعه " فلسفه دین "(هانس - گئورگ گادامر)
19-دیالکتیک و تفاوت رئالیسم انتقادی دیالکتیکی و بنیان‌های عدالت/آلن نری ؛ ترجمه عماد افروغ
20-بررسی سیر و تطور مفهوم دیالکتیک از افلاطون تا هگل‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر علی زمانی ؛ استاد راهنما مهدی دهباشی ؛ استاد مشاور هاشم گلستانی"کارشناس ارشد فلسفه-خوراسگان"
21-ماتریالیسم دیالکتیک / محمدرضا قربانی.
22-دیالکتیک کور و دیالکتیک روشن/[اثر آرش معلم]
23-اصول عام دیالکتیک/ فردریک انگلس؛ برگردان نادر پورخلخالی.
24-ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی‌ اص‍ول‌ دی‍ال‍ک‍ت‍ی‍ک‌/ م‍ح‍م‍د ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌.
25-دی‍ال‍ک‍ت‍ی‍ک‌ اس‍لام‍ی‌/ اح‍م‍د م‍ف‍ت‍ی‌زاده‌.
26-دیالکتیک برای قرن جدید/کمال خالق‌پناه، بهمن باینگانی، کیانوش یاسایی، ماریا بارانی
27-دیالکتیک زبان و اندیشه/گزارش و نگارش: احمد مهدوی
28-جاودانگی نفس در دیالکتیک افلاطون و حرکت جوهری ملاصدرا و نتایج اخلاقی آن [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ محمدحسین غریبی ؛ استاد راهنما گیتا مقیمی ؛ استاد مشاور سعید رحیمیان."کارشناسی ارشد فلسفه"
29-دی‍ال‍ک‍ت‍ی‍ک‌ در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ک‍ان‍ت‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اطاهره رمضانی، س‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ی‍رع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ق‍ی‍ب‌زاده‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍وح‍د
30-تفکر و منطق دیالکتیک : گفتارهایی درباره‌ی تاریخ و نظریه‌ی آن / ای.وی. آیلینکوف ؛ مترجم بهمن اصلاح‌پذیر
31-هگل و دیالکتیک/ محمد منصورنژاد.
32-خاستگاه شناخت از دیدگاه دیالکتیک‏ / نوشته‌ی انوشیروان رستم‌پور
33-م‍ف‍ه‍وم‌ آف‍ری‍ن‍ی‌ دی‍ال‍ک‍ت‍ی‍ک‌/ ب‍ودوری‍س‌، ک‍ن‍س‍ت‍ان‍ت‍ی‍ن‌
34-پ‍رس‍ه‌ در دی‍ال‍ک‍ت‍ی‍ک‌ ن‍م‍اده‍ا و م‍ف‍اه‍ی‍م‌/ ق‍درت‍ی‌پ‍ور، اح‍م‍د
35-م‍ات‍ری‍ال‍ی‍س‍م‌ دی‍ال‍ک‍ت‍ی‍ک‌ و م‍ک‍ت‍ب‍ه‍ای‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ ی‍ون‍ان‌ ق‍دی‍م‌/ م‌. ح‌. ک‍اوه‌.
36-دی‍ال‍ک‍ت‍ی‍ک‌ از دی‍دگ‍اه‌ اف‍لاطون‌ و ه‍گ‍ل‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ش‍ک‍وه‌ال‍س‍ادات‌ م‍وس‍وی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ق‍ی‍ب‌ زاده‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ص‍م‍د م‍وح‍د
37-مفهوم دیالکتیک از نظر لوکاچ/ استفان مزاروش ؛ ترجمه‌ی حسین اقبال‌طالقانی
38-دیالکتیک هگلی از پدیدارشناسی تا منطق/رابرت هایس ؛ مترجم صالح نجفی
39-معرفت تاریخی؛ دیالکتیک عین و ذهن/حسین مفتخری
40-آزادی و تاریخ: تاملاتی در دیالکتیک هگل / نوشته علی صادقی.
41-دیالکتیک انضمامی بودن: بررسی در مسئله‌ی انسان و جهان/ کارل کوسیک؛ ترجمه‌ی محمود عبادیان
42-م‍لاح‍ظات‍ی‌ در ب‍اره‌ دی‍ال‍ک‍ت‍ی‍ک‌ از دی‍دگ‍اه‌ ان‍دی‍ش‍م‍ن‍دان‌ ش‍رق‌ و غ‍رب‌/ م‍ل‍ک‌م‍ح‍م‍ودی‌، م‍وس‍ی‌
43-آی‍ن‍ده‌ دی‍ال‍ک‍ت‍ی‍ک‌ دی‍ال‍ک‍ت‍ی‍ک‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ش‍ورش‌ ی‍وس‍ف‍ی‌
44-متد دیالک‌تیک مارکسیستی/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ ح‍ج‍ت‍ی‌ک‍رم‍ان‍ی‌
45-نقدی بر فلسفه مادی دیالکتیکی و ویژگی‌های نظام توحیدی/ نوشته علی شریعتمداری

46-نقدی بر دیالکتیک توحیدی/ کاظم حسینی.

(مبع:کتابخانه دانشگاه اصفهان+کتابخانه ملی)

۹۵/۰۸/۲۹

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی