با فلسفه تا تربیت

جمعی از دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

با فلسفه تا تربیت

جمعی از دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

با فلسفه تا تربیت

«با دانشجو فراتر از درس کار کنید. با او ارتباط برقرار کنید؛ او را وادار به کار کنید و زمینه‌های تحقیقی را با او در میان بگذارید. مذاکره علمی بین استاد و دانشجو مطلب بسیار مهمّی است.» مقام معظم رهبری۱۳۸۱/۰۸/۲۲


قراری است بین اساتید و دانشجویان.
اینجا،محلی برای تفکر،تحقیق وتبادل نظرآزاد.
از ابتدای فلسفه تا اوج تربیت.
قرار ما اینجاست...

آخرین مطالب
آخرین نظرات
  • ۳۰ آبان ۹۶، ۰۸:۰۴ - پوریا قلعه
    ممنون

یک سه شنبه یک کتاب

سه شنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۰۷:۰۰ ق.ظ

http://s8.picofile.com/file/8273740968/6.jpg
 نظریه های ساختاری در پارادایم تعلیم و تربیت اسلامی

نویسنده: رحمت اله مرزوقی

نشر: انوار نور

تعداد صفحه: 344

قلمرو تعلیم و تربیت اسلامی، از جمله حوزه‌هایی است که از دیرباز تاکنون مورد توجه رهبران دینی، فیلسوفان مسلمان و اندیشمندان قـرار گرفته است. موضوعی که درباره آن کتب، رسائل و نوشته‌های فراوانی بالغ بر هزار جلد کتاب در عالم اسلامی به رشته تحریر درآمده است (رفیعی، 1377)، البته این موارد بدون ذکر مقاله‌ها، پایان نامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی است. مضافاً به موارد مذکور می‌توان کتب، مقالات و پایان نامه‌های مکتوب به زبان‌هایی غیر از زبانهای فارسی و عربی نیز اضافه نمود. اما در عین حال به نظر می‌رسد که علی رغم کوشش‌های مذکور آنچـه تا حدود زیادی مغفول مانده است، عمدتاً فقدان وجود رویکردی تئوریک، نظام مند و همه جانبه و به ویژه با رویکردهای علمـی و تحقیقاتی در این قلمـرو مطالعاتی است. مشکلـی کـه همچنان نیز بر حوزه مطالعات و پژوهش‌های تعلیم و تربیت اسلامی سایه افکنده است.

اثر حاضر از سه بخش، بخش اول رویکردهای روش شناختی در حوزه مطالعات تعلیم و تربیت اسلامی، بخش دوم مطالعات مفهومی و بررسی‌های انسان پژوهانه همراه با طرح دلالت‌های تربیتی مبتنی بر بررسی مفردات انسان‌شناختی اسلامی همچون روح، عقل، فطرت و نظائر این‌ها و بخش سوم نیز به طرح نظریه‌های ساختاری در پارادایم تعلیم و تربیت اسلامی پرداخته است.

فهرست مطالب

پیشگفتار
بخش اول: مبانی روش شناختی
فصل اول: روش شناسی مطالعات و پژوهش
در حوزه تعلیم و تربیت اسلامی
مقدمه:
انواع رویکردهای مطالعاتی و تحقیقاتی
تقسیم بندی نوع اول
1- رویکرد نقلی
2- رویکرد عقلی- فلسفی
3- رویکرد علمی
تقسیم بندی نوع دوم
1- رویکرد مجموعه ای
2- رویکرد منظومه‌ای یا اجتهادی:
الف- بعد دلالتی رویکرد اجتهادی
ب-بعد فکری رویکرد اجتهادی
بخش دوم: رویکرد تحلیلی
فصل< دوم: مبحث روح و دلالت های تربیتی آن
معنا و مفهوم روح از منظر متون اسلامی
معنای لغوی روح
چیستی و حقیقت روح
انواع معانی و مفهوم روح
1- روح به عنوان امری قدسی و الهی
2- روح به عنوان موجودی مستقل در ردیف فرشتگان
3- روح به معنای قرآن یا وحی آسمانی
4- روح به معنای فرشته مخصوص وحی و تایید کننده پیامبران و مومنان
5- روح ممثل بر مریم و منفوخ به عیسی(ع)
6- روح در معنای منشاء حیات عام و مشترک نوع انسان
7- روح به منزله موهبتی ویژه و خاص انسانهای مومن
دلالت های تربیتی مبحث روح
موضوعاتی برای مطالعه و تحقیق
فصل سوم: نفس و دلالت های تربیتی آن
مقدمه
اهمیت شناخت و معرفت نفس
معانی و مفهوم نفس
1- نفس در معنای لغوی
2- نفس به معنای تأکید
3- نفس به معنای شخص انسان
4- نفس در معنای روح انسانی
5- نفس به معنای ذات حق تعالی
6- نفس به معنای وجدان و ضمیر انسان
7- نفس به معنای نیروی ملهمه و مدرکه
8- نفس در معنای خود جمعی
9- نفس در معنای حقیقت وجودی و فنا ناپذیر انسان
10- نفس در معنای قوا، انواع، حالات و مراتب
الف- نفس امّاره
ب- نفس لوّامه
ج- نفس مطمئنه یا نفس قدسی و الهی
ویژگی‌های نفس مطمئنه
الف- نفس راضیه
ب- نفس مرضیه
دلالت های  تربیتی مبحث نفس
موضوعاتی برای مطالعه و تحقیق
فصل چهارم: عقل و دلالت های  تربیتی آن
مقدمه
معنای لغوی عقل
واژه‌های همسو با عقل
1- واژه لُبّ
2- نُهیه
3- حجر
4- وسط
5- حِجی
معانی و کارکردهای عقل
1- عقل اندیشه – ورز یا عقل نظری
2- عقل عمل- ورز یا عقل عملی
3- عقل هدایت – ورز یا عقل معنوی
جمع بندی معانی و مفهوم عقل
دلالت های تربیتی مبحث عقل
موضوعاتی برای مطالعه و تحقیق
فصل پنجم: قلب و دلالت های تربیتی آن
معنای لغوی و واژه‌های همسو
1- واژه فؤاد
2- واژه صدر
کارکردهای قلب (دل)
1- قلب به عنوان منبع، منشاء و کانون شناخت و ادراک
2- قلب به عنوان منبع، منشاء و کانون عواطف و احساسات
3- قلب به عنوان منبع، منشاء و کانون عمل و کردار
4- قلب به عنوان کانون هدایت و ایمان
انواع قلب از منظر متون اسلامی
بیماری های قلب
دلالت های  تربیتی مبحث دل (قلب)
موضوعاتی برای مطالعه و تحقیق
فصل ششم: فطرت و دلالت های  تربیتی آن
مقدمه
معنا و مفهوم لغوی فطرت
نظریه‌های فطرت
1- نظریه مبتنی بر آیات و روایات (نظریه نقلی)
2- نظریه محتوای مثبت
3- نظریه محتوای دوگانه
4- نظریه ترکیبی – برآیندی
دلالت های تربیتی مبحث فطرت
موضوعاتی برای مطالعه و تحقیق
فصل هفتم: مبحث جبر و اختیار و دلالت های تربیتی آن
مفهوم جبر و اختیار
1- مشیّت الهی و قضاء و قدر
2- علم و قدرت الهی
3- امکان شرک ورزی و ایمان آوری
4- نیروهای اجتماعی و سنت‌های قومی و تاریخی
5- نیروهای متافیزیکی
6- اختیار موقعیت- محور و چارچوب مند
7- مفهوم امر بین الامرین
8- مقوله اجل و انواع آن
9- پیچیدگی موضوع
دلالت های  تربیتی مبحث جبر و اختیار
موضوعاتی برای مطالعه و تحقیق
فصل< هشتم: هویت انسان از منظر متون اسلامی
تعریف هویت
هویت فردی انسان
هویت جمعی انسان
نقش و مسئولیت متقابل پیامبر و پیروان و امام و امّت
جمع بندی مبحث هویت انسان
پارادایم های هویتی
دلالت های تربیتی مبحث هویت انسان
موضوعاتی برای مطالعه و تحقیق
فصل نهم: مبحث ضعفها ذو محدودیت های انسان و دلالت های تربیتی آن
مقدمه
انواع محدودیت ها، ضعف‌ها و صفات نکوهیده
1- ضعفها و محدودیت های  نهادی، سرشتی و جِبِّلی
2- ضعف‌ها و محدودیت های موقعیتی یا وضعیتی
3- ضعف‌ها و محدودیت های اختیاری و گزینشی
4- ضعف‌ها و محدودیت های ترکیبی
تحلیل ضعف‌ها و محدودیتها
1- ضعف‌ها و محدودیت های نهادی و ذاتی
2- ضعف‌ها و محدودیت های موقعیتی و ناشی از شرایط
3- ضعف‌ها و محدودیت های گزینشی و اختیاری
4- محدودیت‌ها و ضعف‌های ترکیبی و تلفیقی دو یا چندگانه
دلالت های تربیتی مبحث ضعف‌ها و محدودیت های آدمی
موضوعاتی برای مطالعه و تحقیق
بخش سوم: نظریه‌های ساختاری در پارادایم
تعلیم و تربیت اسلامی
فصل دهم: معنا و مفهوم نظریه ساختاری – عملکردی رشد محور
مقدمه
معنا و مفهوم نظریه
معنا و مفهوم ساختار و عملکرد
معنا و مفهوم رشد از منظر متون اسلامی
معنا و مفهوم عمل از منظر متون اسلامی
آرایش و ساختار کلی و عمومی نیروها در وجود انسان
موضوعاتی برای مطالعه و تحقیق
فصل یازدهم: نظریه‌های ساختاری در پارادایم تعلیم و تربیت اسلامی
نظریه ساختاری- عملکردی فطرت - محور
2- نظریه ساختاری- عملکردی عقل- محور
3- نظریه ساختاری- عملکردی دل- محور
4- نظریه ساختاری- عملکردی تزکیه محور مبتنی بر حاکمیت نفس متعالی و یا مطمئنه- محور
جمع بندی نظریه‌های ساختاری در پارادایم تعلیم و تربیت اسلامی
موضوعاتی برای مطالعه و تحقیق
منابع و مآخذ


۹۵/۰۸/۲۵

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی